Sektor za regionalnu geologiju, mineralne sirovine i koncesije za mineralne sirovine

Sektor za regionalnu geologiju, mineralne sirovine i koncesije za mineralne sirovine radi na izradi geoloških karata i planova različitih razmjera i namjena, strukturno-tektonskih karata, geomorfoloških, paleogeografskih, fotogeoloških i drugih vrsta karata. U oblasti mineralnih sirovina sektor je specijalizovan za izradu metalogenetskih, geohemijskih i drugih tematskih karata, zatim za projektovanje i izvođenje istraživanja mineralnih sirovina, izradu elaborata o rezervama, metaličnih, nemetaličnih i energetskih mineralnih sirovina, izradu kompleksnih geoloških podloga za davanje koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

U rezultate rada Sektora za regionalnu geologiju, mineralne sirovine i koncesije za mineralne sirovine spadaju:

  • Osnovna geološka karta SFRJ za prostor Crne Gore, 1:100.000. Štampana na 16 listova, zajedno sa Tumačima.
  • Geološka karta SR Crne Gore, 1:200.000, štampana zajedno sa tumačem.
  • Strukturno-tektonska karta Crne Gore, 1:200.000, manuskript, vektorizovana u fazi pripreme za štampu.
  • Geomorfološka karta Crne Gore, 1:200.000, manuskript, vektorizovana, pripremljena za štampu.
  • Geohemijska karta Crne Gore, 1:200.000, za tri medija: potočne sedimente, zemljište i matične stijene. Ukupno je analizirano 5.300 uzoraka na oko 40 elemenata. Na bazi ovih rezultata urađen je Geohemijski atlas Crne Gore.
  • Geološka karta Crne Gore, 1:50.000. Izrada nove geološke karte Crne Gore na formacionim principima, listovi: Titograd 3, Pljevlja 1 i Pljevlja 2.
  • Metalogenetska karta Crne Gore, 1:200.000.
  • Karta mineralnih sirovina Crne Gore, 1:200.000, manuskript.
  • Brojni projekti, studije, izvještaji i karte o istraživanju i bilansu: metaličnih mineralnih sirovina – crveni boksiti, olovo i cink, bakar, živa, gvožđe i dr., nemetaličnih mineralnih sirovina – arhitektonsko-građevinski kamen, tehničko-građevinski kamen, bigar, opekarske gline, cementni laporci, bijeli boksit, dolomit, barit, bentonit, kvarcni pijesak, šljunak i pijesak, rožnaci i azbest i energetskih mineralnih sirovina: meki mrki ugalj (lignit), mrki ugalj, bituminozni krečnjaci i treset.

Na osnovu rezultata dosadašnjih istraživanja danas u Crnoj Gori egzistiraju brojni rudnici različitih mineralnih sirovina.