Sektor za hidrogeologiju, inženjersku geologiju i koncesije za vode

Sektor za hidrogeologiju, inženjersku geologiju i koncesije za vode je specijalizovan za izradu inženjersko-geoloških i hidrogeoloških karata različite razmjere i namjene od kojih su najznačajniji projekti izrade Osnovne inženjersko-geološke karte Crne Gore 1:100.000 i Osnovne hidrogeološke karte Crne Gore 1:100.000. U ovom sektoru se izrađuju studije i elaborati za različite objekte i namjene kao što su: vodosnadbjevenje, prostorno i urbanističko planiranje, projektovanje za potrebe izgradnje objekata infrastrukture, sanacija pojava nestabilnosti terena, projektovanje pojedinačnih objekata različite vrste i namjene, projektovanje hidrogeoloških i hidrotehničkih objekata i dr.

U rezultate rada ovog Sektora spadaju:

  • Osnovna hidrogeološka karta Crne Gore, 1:100.000. Ovaj projekat je u toku, a do sada su štampane karte i tumač za listove Bar i Ulcinj. Istraživanja su završena i urađene su karte i tumači za listove: Titograd, Kotor, Budva, Nikšić, Pljevlja, Žabljak i Ivangrad. Trenutno se realizuju istraživanja na listovima Šavnik i Gacko.
  • Hidrogeološka karta Crne Gore, 1:200.000, manuskript.
  • Hidrogeološka karta sliva Skadarskog jezera, 1:100.000, manuskript.
  • Hidrogeološka karta slivova rijeka: Pive, Tare i Ćehotine, Lima i Ibra, u razmjeri 1:100.000, manuskript.

Takođe, djelatnost ovog sektora obuhvata i izradu brojnih projekata, studija i izvještaja za vodosnabdijevanje gradova i naselja, studije o zaštiti podzemnih voda, za potrebe izgradnje hidrocentrala, o istraživanju mineralnih i termalnih voda i dr.