Marinko Račić

 

Mjesto u firmi: IT Podrška

Vokacija: dipl. maš. inž. , magistar tehničkih nauka

Obrazovanje

Obrazovanje je stekao učeći osnovnu školu u Herceg Novom, srednju u Tivtu, a diplomske i postdiplomske u Podgorici na Mašinskom Fakuletetu na Univerzitetu Crne Gore. Trenutno je student na doktorskim studijama na Univerzitetu Crne Gore.

Radno iskustvo

Radno iskustvo je sticao u brojnim kompanijama i različitim radnim mjestima. Pored rada u domaćim kompanijama (Termoinženjering DOO, CISK DOO, Simes Inženjering DOO, ISME, EMI COM DOO), ima iskustvo i u medjinarodnim kompanijam (Strawberry energy DOO, Beograd) i koorporacijama (Colliers International - Montenegro, Gintasmont Investment Construction and Trade A.D.Montenegro, MASS - GINTAS PARTNERSTVO Herceg Novi, KONE DOO ).

Radio je poslove od inženjera za projektovanje i izvodjenje, do poslova tehničkog direktora u koorporacijama.

Poznavanje jezika

Posjeduje znanje engleskog jezika (priča, piše i čita), kao i italijanskog (priča i čita).

Vještine

Marinko je visoko obučena osoba i posjeduje lične vještine koje se tiču komunikacije, rada sa ljudima, klijentima, kao i organizacione i liderske sposobnosti. Uporedo sa tim vještinama razvio je majstorske i inženjerske vještine, a posjeduje IT obrazovanje i vještine.

Osvrt na dosadašnja dostignuća

Radeći u standardizaciji prošao sam obuku i stekao znanje koje mi omogućava da prepoznam standard/e, i da na pravi način upotrijebim u okolini gdje se zahtjeva primjena. Primjenom standarda u praksi otvara se prostor za sertifikovanje, stoga znam da pripremim organizaciju za sertifikaciju informacionog sistema prema standardu ISO/IEC 27001 – Upravljanje bezbjednošću informativnog sistema.

Posjedujem iskustvo u radu sa medjunarodnim institucijama (CEN, CENELEC, AFNOR) i kompanijama (BIOETHIC) u cilju sprovodjenja projekata na teritoriji Crne Gore. Stoga zanje i vještine upravljanja projektom rezultuju postizanjem cilja, što potvrdjuje realizacija IPA 2007 projekta za potrebe Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Radeći u SIMES inženjeringu bio sam dio tima koji je održavao kompleksne sisteme poput BMS-a (Building Management System), HVAC-a i sistema bojlerskih soba. Poslove održavanja smo radili na objektima First Finanacial BANK i Hotel-ostrvo Sveti Stefan. U okviru održavanja FFB-e sam bio dio tima koji održava HVAC sistem, dok u okviru Hotel-ostrvo Sveti Stefan sam bio dio tima koji je održavao BMS, HVAC i bojler sobe. Poslovima održavanja se pristupalo na profesionalan način, pri čemu se vodilo računa o nabavci rezervnih djelova, o dokumentaciji vezanoj za održavanje (periodi kad se vrši i procedure održavanja), upotpunjavanje postojeće dokumentacije sa izmjenama, arhiviranje dokumentacije pri svakoj fazi. Pored pomenutog vršio se postupak informisanja klijenata o izvedenim radovima na održavanju sistema, kao i svakog sistema ponaosob sa vremenskom odrednicom, kad je izvedena intervencija.

Radeći za Colliers International radio sam kao Mall Operation Manager, pri čemu sam imao širok spektar zaduženja i odgovornosti. Kao dio tima koji upravlja objektom Mall of Montenegro jedan dio zaduženja sma imao u održavanju objekta, kao i organizovanje podrške za sve dogadjaje u objektu, a uporedo sa tim radio sam i poslove bezbjednosti kao oficir za bezbjednost objketa. Radeći u održavanju objekta, pokrivao sam sisteme HVAC – YORK i CIAT, elektro instalacije, vodovodne i kanalizacione instalacije, video nadzor, gdje sam radio proces utvrdjivanja kvara i nakon toga organizovanja timova i lokalnih kompanija koji su otklanjali iste. Uporedno sa procesom otklanjanja kvarova vršio sam i proces upravljanja državanjem pri čemu sam pravio budžet i planove održavanja. Ukupna servisna površina je cc 41000m2.

Radeći za Termoinženjering vršio sam poslove ponude i nabavke opreme, projektovanja sistema (multi split, VRV/VRF) i odabir opreme, kao i preprojektovanje sistema od proizvodjača Pnanasonic i Daikin, i vršio pripremu dokumentacije za tendere i izvodjenje projekta. Pored navedenih aktivnosti, radio sam i izvodjenje instalacija na objektu i to instalacije: sprinkler i HVAC. Klijenti za koje sam radio preprojektovanje opreme iz DAIKIN ili PANASONIC-a u TOSHIBU su Porto Montenegro, Porto Novi, Hotel Stabilis – Bečići i td.  Ukupno sam za period radua u Termoinženjeringu projektovao i preprojektovao oko cc 43 000 m2 prostora.

Radeći za Termoinženjering vršio sam dužnost glavne odgovorne osobe za administrativno i operativno vodjenje Tehničkog održavanja i HVAC-a za objekte Upravne zgrade, šopova, magacinskog prostora i pratećih objekata (stan GM – Sandre Štajner) za telekomunikacionu kompaniju TELENOR. Ukupna površina održavanje prostora u Telenoru je cc 6000 m2.

Naučni radovi i dostignuća

Marinko M Račić, Janko D Jovanović - Comparative analysis of mechanical and mechatronic design, 9th International Conference, Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2009, 16 - 19. September 2009, Vrnjačka Banja, Serbia.

Marinko M Račić, Janko D Jovanović - Integration of functional design and design by means of bond graph - 13th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2009, Hammamet, Tunisia, 16-21 October 2009

Željko Gurešić, Marinko Račić - Model of Base With Corresponding Softwares to be Used for Standardization and Related Organizations - 6th International Conference ICQME 2011 (Quality, Managemant, Environment, Education, Engineering), Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, Tivat, Montenegro, 20-22 September 2011

Ivana V. Vlahović, Marinko M. Račić - INTEGRATED VS INDIVIDUAL EVALUATION OF ASSETS USING ISO/IEC 27001 - MANAGEMENT OF INFORMATION SECURITY - 7th International Conference ICQME 2011 (Quality, Managemant, Environment, Education, Engineering), Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, Tivat, Montenegro, 19-21 September 2012

Marinko M. Račić, Janko D. Jovanović - METHODICAL DESIGNING OF MECHATRONIC SYSTEM - Case study - International Conference Perspectives of Mechatronics Engineering, Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies – DRIMS, St. Kliment Ohridski University Bitola - Faculty of Technical Sciences Ohrid, Macedonia, 10 th – 14 th September 2012

Marinko M. Račić - KONCEPT BAZE PODATAKA ZA POTREBE JU ZAVODA ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA PODGORICA/ CONCEPT OF DATABASE ACCORDING TO NEEDS OF GEOLOGICAL SURVEY OF MONTENEGRO, PODGORICA – pp. 137 – 142, Geološki glasnik / Geological bulleti XVIII, pages 165,  Podgorica, Crna Gora,  ISSN 0435-4249

PATENTI

Patent Reg.Br. 00619 : Uredjaja za upravljanje kliznih i polukružnih vrata u sistemu pametne kuće - mr Marinko Račić, dipl. ing. maš, po prijavi P-2011/126 od 07.07.2011. god

Nagrade i postignuća

NAGRADE

INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS – Best Property Consultancy Montenegro – Colliers International, Europe 2015 Award, 2015, London

INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS – Best Property Consultancy Europe – Colliers International Montenegro, Europe 2015 Award, 2015 London

Licence i sertifikati

Licence

UPI 107/7-507/1 - Ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i gradjenje objekta, izdata 12.02.2018. godine od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma

Br. 03-302/22-7304/2- Ovlašćenog inženjera za sloiženi inženjerski objekat, izdata 28.06.2022. godine od strane Ministarstva kapitalnih investicija

Sertifikati

  • ISO/IEC 27001 – Upravljanje bezbjednošću informativnog sistema, Bukurešt, Rumunija, Februar 2010
  • Uvod u Upravljanje kvalitetom sistema u ISME upravljajući se principima i zahtjevima ISO 9001-2008 (Introduction of Quality Management System at ISME covering quality approach principles and requirements of ISO 9001 - 2008), Podgorica, Crna Gora, Jun 2011
  • Planiranje, praćenje i upravljanje projektom (Planning, monitoring and management) - Podgorica, Crna Gora, Jul 2011
  • ISO/IEC 17021-1:2016 Ocjenjivanje usaglašenosti — Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta — Dio 1: Zahtjevi - Podgorica, Crna Gora, Decembar 2016
  • Projekt Management Srbija, Sertifikovani projekt menadžer, Mart 2021
Članstva

Član je Inženjerske komore Crne Gore, Strukovna Komora Mašinskih inženjera od mart 2021. godine.