Domaći projekti

U okviru brojnih nacionalnih projekata Zavod za geološka istraživanja obavlja opšta, tematska, geoekološka i razvojna istraživanja.

Opšta geološka istraživanja su fundamentalna istraživanja koja obuhvataju izradu geoloških karata o sastavu i građi zemljine kore, hidrogeoloških i inženjersko-geoloških karata i karata mineralnih sirovina, razmjere 1:200 000 do 1:50 000, a odnose se na teritoriju Crne Gore ili na neki od njenih regiona (opširnije).

Tematska geološka istraživanja obuhvataju izradu karata mineralnih sirovina, razmjere 1:200 000 do 1:10 000, a odnose se na teritoriju Crne Gore ili na neki od njenih regiona (opširnije).

Geoekološka istraživanja obuhvataju identifikaciju, analizu i prezentaciju geoloških specifičnosti i fenomena u Crnoj Gori.

Razvojna istraživanja Uz podršku Programa naučno-tehnološke saradnje između Vlada Crne Gore i Republike Slovenije, kao dio Razvojnih istraživanja Programa geoloških istraživanja u Crnoj Gori, u saradnji sa Univerzitetom iz Ljubljane Zavod realizuje projekat: “Razvoj geološkog informacionog sistema Crne Gore na osnovu klasične arhivske dokumentacije geoloških kartiranja za potrebe održivog razvoja”.
Cilj ovog projekta je da se omogući izrada tematskih karata: hidrogeoloških, inženjersko-geoloških, karata geohazarda, karata metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina i energetskih resursa, za potrebe prostornog planiranja, odnosno savremeno planiranje održivog razvoja.