1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će 1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem biti održan od 14.-16. maja 2020. godine u hotelu “Budva”, Slovenska Obala, Budva u organizaciji:

JU Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore i

Crnogorskog geološkog društva

Kongres ima međunarodni karakter sa planiranim temama iz fundamentalne i primijenjene geologije i sa ciljem unapređenja znanja i razmjene iskustava iz različitih naučnih disciplina, sa posebnim akcentom na prirodne resurse i njihovo korištenje u skladu sa principima održivog razvoja.
Smatramo da će 1. Kongres geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem biti prilika za susret sa kolegama iz brojnih zemalja, diskusiju o stručnim problemima i problemima naučnih istraživanja u području geologije i srodnih nauka, ocijeni stanja geološke stuke i nauke u Crnoj Gori i regionu, načinu rješavanja izazova u budućnosti, posebno u vezi sa korištenjem  mineralnih resursa, geohazardom, vodnim resursima njihovim korištenjem i zaštitom, klimatskim promjenama i dr., kao i za razvoj uspostavljene saradnje i njeno proširenje.