Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava  prikupljanjem ponuda broj poziva 02/21

Prodavac: JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica, Naselje Kruševac bb, 81 000 Podgorica.

Predmet prodaje:

  • Putnički automobil PG-CG H85, Marka: Land rover, Tip-model: Defender 110, broj šasije: SALLDHMF8TA986550, broj osovina 2, zapremina motora 2500/83, vrsta goriva: nafta, godina proizvodnje 1996, broj mjesta za smještaj: 9, početna cijena 5.000,00 €.
  • Prikolica za bušaću garnituru (GAR 100), komada 1, početna cijena 100,00 €.
  • Strug za narezivanje metala, početna cijena 1.800,00 €.

U cijenu je uračunat  PDV.

Pravo učešća po javnom pozivu imaju sva fizička i pravna lica.

Opšti uslovi

Učesnici u postupku prikupljanja ponuda dužni su uz ponudu dostaviti podatke, i to:

za pravna lica: naziv, sjedište i adresa, izvod iz CRPS Uprave Prihoda i podatke o registrovanom privrednom subjektu Uprave Prihoda-CRPs, ovlašćenje-punomoćje za učestvovanje u postupku prikupljanja ponuda,

za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, broj lične karte ili pasoša i matični broj.

Razgledanje sredstava koja su predmet prodaje omogućiće se 07.09.2021.g. od 8 do 13 časova, na adresi JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica, Naselje Kruševac, Podgorica (kontakt telefon: 067/308-520, Ivica Gligorovic.

Predsjednik i članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda nemaju pravo učešća na ovom oglasu.

Kriterijum za izbor:  najbolja ponuđena cijena, izražena u eurima koja ne može  biti manja od početne cijene.

Način dostavljanja ponude:

Ponude se predaju radnim danima  na arhivi JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica, naselje Kruševac bb, Podgorica, od 07:00 – 15:00 h do dana 07.09.2021. godine.

Ponuda treba da sadrži: tačan naziv i adresu ponuđača, naznaku osnovnog sredstva za koje se dostavlja ponuda, iznos ponude iskazan u eurima (finansijski dio ponude), pečat i potpis ovlašćenog lica za pravno lice, odnosno potpis ponuđača za fizičko lice, naziv prodavaca i broj javnog poziva.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom: “Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda”.

Prodavac sredstava je dužan da na primljenoj ponudi (omotu ponude) upiše datum, sat i minut njenog prijema i da ponuđaču izda potvrdu o prijemu.ponude.  Ponuda se može povući uz pisani zahtjev ponuđača najkasnije do krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

Poslove otvaranja ponuda obaviće Komisija obrazovana posebnim rješenjem. Ponude ispod prodajne početne cijene  neće biti uzete u razmatranje.

Vozila i sredstva se prodaju po principu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta ili eventualnih nedostataka.

U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama/omotnicama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po vremenu i datumu prijemnog štambilja Zavoda.

Kupac snosi troškove prevoda.

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude: tri radna dana od dana javnog otvaranja  ponuda.

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen kupoprodajni ugovor, u roku od 3 dana od dana donošenjaj odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Javno otvaranje ponuda biće održano 08.09.2021. u 11 časova u prostorijama JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica, Naselje Kruševac bb., 81.000 Podgorica.

DIREKTOR

Novo Radulović