Upravni akti koje će izdavati JU Zavod za geološka istraživanja

Vlada Crne Gore je na Sjednici održanoj 15 februara 2018. godine usvojila Uredbu o Povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije JU Zavodu za Geološka istraživanja (Sl list Crne Gore br.16/18 od 16.3.2018. godine).

Upravni akti koje će, shodno Uredbi o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije JU Zavod za geološka istraživanja, izdavati JU Zavod za geološka istraživanja:

  1. Odobrenje za izvodenje detaljnih geoloških istraživanja mineralnih sirovina
  2. Odobrenje za izvodenje detaljnih geoloških-geotehnickih istraživanja tla za potrebe izgradnje objekata
  3. Odobrenje za izvodenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda
  4. Revizija izvještaja i elaborata o rezervama mineralnih sirovina
  5. Saglasnost na Elaborat o izvedenim detaljnim geološkim-geotehnickim istraživanjima tla za potrebe izgradnje objekata
  6. Saglasnost na Elaborat o izvedenim hidrogeološkim istraživanjima podzemnih voda
  7. Odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacionom polju
  8. Odobrenje za izvodenje radova po glavnom rudarskom projektu
  9. Odobrenje za izvodenje radova po dopunskom rudarskom projektu
  10. Saglasnost na uprošceni rudarski projekat
  11. Saglasnost na nužna odstupanja
  12. Revizija glavnog i dopunskog rudarskog projekta
  13. Inicijativa zainteresovanog lica za pokretanje postupka davanja koncesije