Međunarodni projekti

SIMONA – Sistem za informisanje o kvalitetu sedimenata, monitoringa i procijene za podršku transnacionalne saradnje za zajedničko upravljanje vodama u slivu rijeke Dunav

Website: www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

Program: Interreg Danube Transnational Programmewww.interreg-danube.eu/

Vrijeme trajanja Projekta: 06/2018. – 05/2021.

Uloga GSM u Projektu: Partner Projekta, IPA PP2

Rukovodilac Projekta: MSc Neda Dević

SIMONA je Evropski projekat u okviru Dunavskog transnacionalnog programa Interreg (DTP), sufinansiran od strane Evropske unije. Partnerstvo SIMONA čini 17 punopravnih partnera (11 ERDF, 4 IPA i 2 ENI) i 12 pridruženih partnera (ASP), što je vrlo uravnoteženo i snažno predstavljanje skoro čitavog sliva Dunava.
Zakonodavstvo EU-a (Direktiva 2013/39/ EU i njegove prethodne verzije) propisuje praćenje kvaliteta sedimenata i analizu trendova u smislu preduzimanja mjera kako bi se osiguralo da koncentracije opasnih supstanci (HSs), se ne značajno povećavaju u sedimentima i / ili relevantnim biotama.

Iako su Zajednički podaci o Dunavu (JDS 1 i 2) prije nekoliko godina karakterisali kvalitet sedimenata u Dunavu i zaključili da je zagađenje sedimenata postojeći problem u slivu rijeke Dunav (DRB), DTP zemlje nisu imale dovoljno institucionalnih kapaciteta (informacije, smjernice i metode) za izgradnju mreže transnacionalnih monitoringa sedimenata za procjenu trenda opasnih supstanci. Očekuje se da će praćenje sedimenta ponuditi ekonomične alternative za konvencionalno praćenje voda za opasne supstance navedene u Okvirnoj direktivi o vodama EU-a (WFD). Zbog toga, projekat SIMONA odgovara trenutnoj potražnji za učinkovitim i uporedivim mjerenjima i procjenama kvaliteta sedimenata u površinskim vodama u DRB-u, pružajući spreman sistem za implementaciju informacija, praćenja i ocjenjivanja kvaliteta sedimenata, kako bi podržao transnacionalnu saradnju za upravljanje vodama u slivu rijeke Dunav. Sistem je funkcionalna kompozicija sedimenata (1) uzorkovanje, (2) laboratorijske analize, (3) protokoli procijene i (4) SIMONA- alat (online IT aplikacije) koji se primenjuju na lokalnom i na strateškom nivou, tako da aktivno doprinosi za postizanje praćenja kvaliteta sedimenata prema Okvirnoj direktivi o vodama (WFD) i zahtjeva procjene hemijskog statusa. Glavni rezultat projekta SIMONA će biti poboljšano, usklađeno i koordinisano praćenje kvaliteta sedimenata i status vodnog tijela u slivu rijeke Dunav. Zajedno sa stručnjacima obučenim za upravljanje kvalitetom sedimenta od strane tima Projekta SIMONA, projekat će takođe stvoriti međunarodnu saradnju između zainteresovanih strana o praćenju koncentracije opasnih supstanci u vodi, sedimentima i bioti. Na radionici Inventara će biti obučeno 40 stručnjaka, 40 stručnjaka osposobljenih za Stakeholder radionice, 30 stručnjaka osposobljenih za trening 1. SIMONA, 30 stručnjaka osposobljenih na treningu 2. SIMONA i 30 stručnjaka osposobljenih za treningu 3. SIMONA.
Neposredna i srednjoročna korist ovog projekta će biti transparentna metoda podržana od strane SIMONA alata za praćenje kvaliteta sedimenata, koji će podstaći saradnju u transnacionalnom upravljanju vodama. Projekat predstavlja dugoročan i blagovremeni odgovor na zahtjevne potrebe učinkovitog korištenja procjene kvaliteta sedimenata za sljedeće protokole upravljanja riječnim slivom, koji bi trebali nastati u 2021. godini.

RESEERVE – Mineral potential of the ESEE region

Websajt projekta: https://eitrawmaterials.eu/project/reseerve/

Program: KIC EIT RawMaterials, https://eitrawmaterials.eu/

Vrijeme trajanja Projekta: 04/2018 – 03/2021

Vodeći Partner: Geološki zavod Slovenije GeoZS

Uloga GSM u Projektu: Task Partner

Rukovodilac Projekta: dr Slobodan Radusinović

Primarni i sekundarni mineralni resursi su od strateškog značaja za EU. Većina zemalja EU već su dio panevropske mreže “pan‐European Minerals Intelligence Network” koja pruža dosljedne i organizovane podatke kao informacije za primarne i sekundarne mineralne resurse na evropskom nivou. U regiji Zapadnog Balkana postoji praznina kada je u pitanju ova mreža.
Ciljevi projekta:

  • Kreirati registar mineralnih resursa za zapadni Balkan za primarne i sekundarne mineralne resurse mapiranjem mineralnih resursa u zemljama zapadnog Balkana: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija, koje trenutno nisu uključene u postojeće platforme
  • Stvoriti mineralnu zajednicu Istočne i Jugoistočne Evrope, kako bi se odredile dostupne i u budućnosti potrebne informacije o primarnim i sekundarnim podacima a koji su vezani za mineralne resurse u zemljama zapadnog Balkana.
  • Povećati kapacitet zemalja Zapadnog Balkana za upravljanje mineralnim resursima na nacionalnom nivou.
  • Obezbijediti dovoljan protok informacija o mineralnim resursima za evropsku industriju, kako bi se proširilo poslovanje kao i investicije u regionu Zapadnog Balkana.
  • Prenošenje znanja od strane EIT RawMaterials partnera regionu Zapadnog Balkana sa ciljem da se razviju nova tržišta za moderne tehnologije, stvore mogućnosti za početnike, mala i srednja preduzeća, doprinese otvaranju novih radnih mjesta i stvori dodatna ekonomska vrijednost u oblasti mineralnih resursa.