Održan Sajam evropskih projekata, Zavod se predstavio sa dva međunarodna projekta, SIMONA i RESPONS-a

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom evropskih poslova, organizovala je 28. maja Sajam evropskih projekata u dvorištu Dvorca Petrovića u Podgorici.

Manifestacija, upriličena kao dio proslave Mjeseca Evrope, bila je prilika da se posjetioci upoznaju sa projektima koje implementiraju institucije, opštine, kompanije, univerziteti i NVO sektor, kao i za razgovore sa potencijalnim partnerima o pozivima koji se očekuju u narednom periodu.

Sajam su otvorile predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova dr Jovana Marović i ambasadorka EU u Crnoj Gori dr Oana Cristina Popa.

 

JU Zavod za geološka istraživanja aktivno učestvuje na projektima finansiranim iz EU fondova kroz par značajnih dostupnih programa za Crnu Goru.  Zavod se ovom prilikom predstavio sa dva međunarodna projekta SIMONA i RESPONS-a.

SIMONA je Evropski projekat u okviru Dunavskog transnacionalnog programa Interreg (DTP), sufinansiran od strane Evropske unije. Projekat je dugotrajan i blagovremen odgovor zahtjevima za efektivnu procjenu kvalitativnih svojstava sedimenata za Planove upravljanje rječnim slivovima prema Okvirnoj Direktivi o vodama EU (WFD). Tokom trogodišnje implementacije projekta, 17 partnera zajedno sa 12 pridruženih partnera dalo je odgovor na postojeću potrebu za efikasnim i uporedivim mjerenjima i procjenama stanja sedimenata površinskih voda u slivu Dunava.

Projekat RESPONS-a dobijen je u okviru drugog poziva EU programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Projekat RESPONSa usmjeren je prema jačanju programskog cilja 2.1, koji se odnosi na promovisanje i unapređenje sistema zaštite životne sredine i prirode, kao i uspostavljanje sistema za prevenciju rizika. Prekogranična saradnja uključila je zajednički rad svih projektnih partnera (JU Zavod za geološka istraživanja Crne Gore, Hrvatski geološki institut i Rudarsko-geološki-građevinski fakultet iz Tuzle) na uspostavljanju sistema ranog upozoravanja od pojava klizišta i bujičnih poplava, koje u naseljenim područjima predstavljaju direktnu prijetnju za stanovništvo i njihovu imovinu. Kao posljedica klimatskih promjena, u posljednje vrijeme sve više svjedočimo pojavama klizišta i bujičnih tokova pokrenutih ekstremnim vremenskim uslovima (npr. intenzivnim ili dugotrajnim oborinama). U tom smislu, u sklopu projekta RESPONSa u fokusu su istraživanja vezana uz praćenje klizišta korištenjem metoda daljinskih istraživanja i praćenje meteoroloških uslova te određivanje graničnih vrijednosti pokretača kod kojih dolazi do aktiviranja štetnog događaja. Za pilot područje na kome će se uspostaviti sistem ranog upozoravanja od klizišta i bujičnih tokova izabrana je opština Budva.