soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Sektor za regionalnu geologiju, mineralne sirovine
i koncesije za mineralne sirovine
Sektor za regionalnu geologiju, mineralne sirovine i koncesije za mineralne sirovine radi na izradi geoloških karata i planova različitih razmjera i namjena, strukturno-tektonskih karata, geomorfoloških, paleogeografskih, fotogeoloških i drugih vrsta karata. U oblasti mineralnih sirovina sektor je specijalizovan za izradu metalogenetskih, geohemijskih i drugih tematskih karata, zatim za projektovanje i izvođenje istraživanja mineralnih sirovina, izradu elaborata o rezervama, metaličnih, nemetaličnih i energetskih mineralnih sirovina, izradu kompleksnih geoloških podloga za davanje koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

U rezultate rada Sektora za regionalnu geologiju, mineralne sirovine i koncesije za mineralne sirovine spadaju:

* Osnovna geološka karta SFRJ za prostor Crne Gore, 1:100.000. Štampana na 16 listova, zajedno sa Tumačima.

* Geološka karta SR Crne Gore, 1:200.000, štampana zajedno sa tumačem.

* Strukturno-tektonska karta Crne Gore, 1:200.000, manuskript, vektorizovana u fazi pripreme za štampu.

* Geomorfološka karta Crne Gore, 1:200.000, manuskript, vektorizovana, pripremljena za štampu.
* Geohemijska karta Crne Gore, 1:200.000, za tri medija: potočne sedimente, zemljište i matične stijene. Ukupno je analizirano 5.300 uzoraka na oko 40 elemenata. Na bazi ovih rezultata urađen je Geohemijski atlas Crne Gore.

* Geološka karta Crne Gore, 1:50.000. Izrada nove geološke karte Crne Gore na formacionim principima, listovi: Titograd 3, Pljevlja 1 i Pljevlja 2.

* Metalogenetska karta Crne Gore, 1:200.000.

* Karta mineralnih sirovina Crne Gore, 1:200.000, manuskript.

* Brojni projekti, studije, izvještaji i karte o istraživanju i bilansu: metaličnih mineralnih sirovina - crveni boksiti, olovo i cink, bakar, živa, gvožđe i dr., nemetaličnih mineralnih sirovina - arhitektonsko-građevinski kamen, tehničko-građevinski kamen, bigar, opekarske gline, cementni laporci, bijeli boksit, dolomit, barit, bentonit, kvarcni pijesak, šljunak i pijesak, rožnaci i azbest i energetskih mineralnih sirovina: meki mrki ugalj (lignit), mrki ugalj, bituminozni krečnjaci i treset.
Geološka karta SR Crne Gore, 1:200.000
Na osnovu rezultata dosadašnjih istraživanja danas u Crnoj Gori egzistiraju brojni rudnici različitih mineralnih sirovina.