soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Realizovani projekti (1973. - 2014.)
2011. – 2014. CORINE – Kartiranje zemljišnog pokrivača u Crnoj Gori i GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring
 
S. Radusinović, dipl.inž.geologije, rukovodilac projekta
Mr N.Dević, dipl.i inženjer hidrogeologije, tehnički rukovodilac i foto-interpretator
B. Jovanović, dipl.inž.geologije, vodeći foto-interpretator
Status projekta: Projektne aktivnosti su završene u decembru 2014. godine.

Prethodne aktivnosti: Zavod za Geološka Istraživanja je u svojstvu NRC-a – Nacionalnog referentnog centra za Crnu Goru bio zadužen za CARDS projekat: CORINE Land Cover mapping in Montenegro: CLC1990, CLC2000 and CLC2006. Projekat je uspješno realizovan u periodu 2005-2008 godina. Podaci o prostoru Crne Gore su integrisani u evropsku bazu podataka. Projekat je realizovan u 39 evropskih država.

U okviru GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011 – 2013 na evropskom nivou uz učešće 39 evropskih zemalja u organizaciji EEA – Evropske agencije za zaštitu životne sredine, Zavod za Geološka Istraživanja je u svojstvu NRC-a za Crnu Goru izvršio pripreme i dostavio svu neophodnu dokumentaciju za potpisivanje ugovora sa EEA i realizaciju projektnih zadataka čiji će produkti biti: Verifikacija 5 HR layers - slojeva visoke za teritoriju Crne Gore; Unapređenje 5 HR layers - slojeva visoke rezolucije za teritoriju Crne Gore; Kartiranje i izrada baza podataka: Corine promjene u bazi 2006-2012 i Corine 2012 kao i revizija baze podataka CLC2006 kao i Servis za omogućavanje dostupnosti rezultatima projekta i metapodacima u skladu sa INSPIRE smjernicama. Zavod je potpisao ugovor o izradi CLC2012 baze podataka sa Univerzitetom iz Malage, koji zemlje Zapadnog Balkana predstavlja kod Evropske agencije za zaštitu životne sredine i koji vodi finansijsko-pravna pitanja projekta. Ostale aktivnosti predviđene ranijim planovima nijesu ugovorene.

Sve ugovorene aktivnosti stručni tim Zavoda sa saradnicima je uradio u predviđenim rokovima i EEA isporučio sledeće baze podataka: Corine promjene u bazi 2006-2012 i Corine 2012 i reviziju baze podataka CLC2006.

Predstavnici Zavoda redovno učestvuju na Eionet NRC Land cover sastancima koji se dva puta godišnje održavaju u EEA u Kopenhagenu.


Radne jedinice za CLC 2006 projekat u CG

Karta zemljinog pokrivača u Crnoj Gori, 2006
 
Završeno je potpisivanje ugovora sa EEA za realizaciju planiranih aktivnosti. Još uvijek nije riješeno pitanje finansiranja zbog formalno-pravnih problema vezanih za status država koje nijesu članice Evropske unije. Krajem 2013. godine predstavljen je koncept finansiranja kroz IPA fondove. Realizacija aktivnosti je počela u oktobru 2014. godine. Predstavnici Zavoda redovno učestvuju na Eionet NRC Land cover sastancima koji se dva puta godišnje održavaju u EEA u Kopenhagenu.
CAMP projekat u organizaciji Vlade Crne Gore, UNEP/MAP i UNDP. Izrađena je studija osjetljivosti za primorske opštine u Crnoj Gori kao podloga za izradu regionalnog prostornog plana za ovo područje. Zavod je angažovan na izradi geoloških podloga koje obuhvataju analizu geološke građe terena, hidrogeološke, inženjersko-geološke i seizmičke analize, podatke o vodoizvorištima i zonama sanitarne zaštite u cilju izrade matrica i modela za ocjenu osjetljivosti za potrebe izrade regionalnog prostornog plana.
HELM - Harmonizovani monitoring zemljišta u Evropi, Sedmi okvirni program. Zavod učestvuje u realizaciji projekta HELM u svojstvu člana projekta u okviru Proširenog konzorcijuma, sa obavezom da aktivno doprinosi dostizanju ciljeva postavljenih Projektom, odnosno nalaženju najboljih načina za harmonizaciju podataka vezanih za land monitoring na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou i koordinaciju nacionalnih aktivnosti u ovoj oblasti. Vodeći partner u ovom projektu je Agencija za zaštitu životne sredine Austrije sa kojom Zavod ima potpisan ugovor o konzorcijumu. Projekat je zvanično završen posljednjim sastankom u Budimpešti u oktobru 2013. godine. U skladu sa zadacima, pripremljene su štampane publikacije, čija je distribucija u toku.
2008.-2012. DIKTAS - Zaštita i održivo upravljanje međugraničnim akviferima u dinarskom karstu je projekat reginalnog karaktera koji implementira UNESCO. Projekat se realizuje sa ciljem unapređenja upravljanja međugraničnim akviferima u Dinaridima kao i podizanja nivoa saradnje mežu državama i institucijama uključenim u projekat. Zavod je uključen u projekat kroz lokalnu ekspertizu.
2008.-2010. AQMOD je studija akvifera u delti Bojane i komponenta je UNESKO-IHP projekta, vezanog za ADRICOSM-STAR .Zadatak projekta je da unaprijedi ekološku održivost primorskog dijela Crne Gore, kroz unapređenje upravljanja lokalnim akviferima. U okviru ovog projekta, Zavod je radio na poslovima u domenu geologije i hidrogeologije, a uključen je u nastavak realizacije projekta pod akronimomom ADRICOSM-STAR II. Projekat se realizuje u periodu 2012-2015.
1985.-1988. Regionalna geohemijska istraživanja karbonatnih terena u SFR Jugoslaviji, Realizovani u saradnji sa: USGS (United States Geological Survey), Univerzitetom iz Ljubljane i Geološkim zavodom Hrvatske.  
1973.-1977. Istraživanje mineralnih sirovina u SR Crnoj Gori; Projekat je finansiran od UNDP-a i države Crne Gore. U realizaciji je učestvovalo 18 eksperata Ujedinjenih nacija i stručnjaci Zavoda.