soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
PROJEKTI
2015 - 2018 MINATURA2020
Zavod za geološka istraživanja, nakon uspješno realizovanih aktivnosti na projektu SNAP-SEE, u svojstvu projektnog partnera i referentnog predstavnika Crne Gore, zajedno sa još 23 partnera iz 18 država, učestvuje u implementaciji novog projekta iz oblasti mineralne ekonomije i mineralne politike MINATURA2020. Projekat se realizuje u okviru programa Horizont 2020 za istraživanje i inovacije (R&I) Evropske Komisije. Krajnji cilj ovog trogodišnjeg programa je razvoj koncepta i metodologije za definisanje i buduću zaštitu "Ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja".
2012. – 2014. Održivo planiranje u oblasti proizvodnje i snabdijevanja agregatima u Jugoistočnoj Evropi.
S. Radusinović, dipl.inž.geologije, rukovodilac projekta
B. Jovanović, dipl.inž.geologije, učesnik na realizaciji projekta
D. Božović, dipl.inž.geologije, učesnik na realizaciji projekta
I. Radošević, dipl. pravnik, spoljni saradnik
Status projekta: Realizacija projekta je završena.
Sporazum o partnerstvu je potpisan sa Vodećim partnerom Montanuniversität Leoben, Austrija i Zavoda za Geološka Istraživanja (Geological Survey of Montenegro) u svojstvu IPA-I Project Partnera na Projektu. Projekat je uključio 27 partnera (Institucija) iz 14 država Jugoistočne Evrope. Iz Crne gore, u svojstvu partnera u realizaciji projekta, uključene su još dvije institucije: Ministarstvo ekonomije i Agencija za zaštitu životne sredine.
Prve nacionalne konsultacije sa zainteresovanim stranama, septembar 2013
Cilj projekta je da olakša i poboljša planiranje u oblasti proizvodnje agregata razvijanjem alata za planiranje koji bi bili podrška nacionalnom i regionalnom planiranju proizvodnje primarnih i sekundarnih agregata u zemljama Jugoistočne Evrope. Ti alati, odnosno set priručnika se sastoje od: Zajedničke vizije za prelazak u integrisano, sveobuhvatnije održivo planiranje u Jugoistočnoj Evropi; Priručnika o izgradnji kapaciteta i konsultacijama sa zainteresovanim stranama; Priručnika o podacima i metodama za analizu; Šeme planiranja koja sadrži module koji oličavaju pristupe, principe i neophodne akcije potrebne za postizanje postavljenih ciljeva. Ostali ciljevi Projekta su: angažovanje zaintersovanih strana u oblasti izgradnje kapaciteta, sprovođenje nacionalnih/regionalnih konsultacija i razvoj odnosno izrada materijala koji prate proces i daju podršku za izgradnju kapaciteta i angažman zainteresovanih strana u procesu.
Set priručnika za planiranje snabdijevanja kamenim agregatima (crnogorska i engleska verzija) i Zbornik radova sa međunarodne konferencije: International Conference on Sustainable Aggregates Planning in South East Europe - contributions to the EU minerals policy framework, Bled, Slovenija,
 
SNAP-SEE tim Zavoda je u maju 2013. godine uspješno organizovao Sastanak Upravljačkog komiteta i trening za projektne partnere Projekta SNAP-SEE, uz prisustvo predstavnika svih projektnih partnera. Takođe, u skladu sa zadacima Projekta, u septembru 2013. i maju 2014. godine uspješno su organizovane Prve i Drge nacionalne konsultacije sa zainteresovanim stranama uz prisustvo predstavnika institucija i kompanija u čijoj je nadležnosti ili su zainteresovane za planiranje u oblasti proizvodnje i snabdijavanja agregatima. Oba skupa su ocijenjena kao veoma uspješna i veoma dobro organizovana.

Projekat je završen uspješno uz pozitivnu ocjenu svih indikatora. Stručni tim Zavoda angažovan na ovom projektu je po opštoj ocjeni projektnih partnera uspješno i stručno izvršio sve postavljene zadatke, zaključno sa učešćem u pripremi i prevodu na crnogorski jezik i štampi Seta priručnika. Nakon takve ocjene, dobijen je poziv za učešće na novom projektu iz oblasti valorizacije mineralnih sirovina i mineralne politike - MINATURA 2020, koji se realizuje na evropskom nivou.

Na poziv projektnih partnera pedstavnici Zavoda su u toku 2013. i 2014. kroz predavanja i okrugle stolove imali zapaženo učešće na organizovanim nacionalnim konsultacijama u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji , kao i na završnom sastanku i Međunarodnoj konferenciji održanoj na Bledu u oktobru 2014. godine.
Sa Internacionalne konferencije, Bled, Slovenija, oktobar 2013. godine
Specifična svrha SNAP-SEE projekta bila je stvoriti i distribuirati Alate za planiranje snabdijevanja agregatima čija bi primjena trebala pomoći državnim institucijama i zainteresovanim stranama-proizvačima agregata u saradnji oko unaprjeđivanja postupaka planiranja i upravljanja primarnim i sekundarnim agregatima u zemljama jugoistočne Europe.

SNAP-SEE Alati za planiranje agregata sastoje se od 4 priručnika koji su međusobno povezani i međusobno se podržavaju.

1. Vizija najboljih praksi u planiranju kamenih agregata u jugoistočnoj Europi

2. Izrada održivog plana snabdijevanja agregatima

3. Savjetovanje sa zainteresovanim stranama pri primjeni najboljih praksi u održivom planiranju snabdijevanja kamenim agregatima.

4. Prikupljanje podataka i metodologije analiziranja kao podrška najboljim praksama u održivom planiranju snabdijevanja agregatima. U okviru SNAP-SEE projekta objavljena je završna publikacija o radu na samom projektu: Održivo planiranje snabdijevanja agregatima u jugoistočnoj Europi: Pregled SNAP-SEE projekta. Jedna od aktivnosti SNAP-SEE projekta je bila i promocija tematike održivog planiranja agregata u jugoistočnoj Europi, koja se ostvarila kroz razne postere, biltene, kao i promotivni video.
2013. – 2016. Opservacije evropskih mora i mreža podataka ( EMODNet -Geology2)
S. Radusinović, dipl.inž.geologije, rukovodilac projekta
B. Jovanović, dipl.inž.geologije, učesnik u realizaciji projekta
I.Danilović, dipl.inž.geologije, učesnik u realizaciji projekta
V. Abramović, dipl.inž.geologije, učesnik u realizaciji projekta
Dr M. Pajović, dipl.inž.geologije, učesnik u realizaciji projekta
Mr Ljiljana Vućić, diplomirani matematičar-programer, spoljni konsultant
I. Radošević, dipl. pravnik, spoljni saradnik
Status projekta: Realizacija u toku

U prethodnom periodu, odjeljenja morske geologije Evropskih geoloških zavoda sarađivala su na projektu “Opservacije evropskih mora i mreža podataka - EMODNet” koji je finansirala Evropska komisija. Ovaj projekat je ušao u svoju drugu fazu, tokom koje je proširen uključivanjem prostora Mediterana i Jadrana.

U svojstvu koordinatora projekta, Britanski geološki zavod (BGS) pripremio je projetnu dokumentaciju za tender za ovaj novi Poziv. Ciljprojekta je izrada karata za evropska mora, razmjere 1:250,000 koje bi sadržale: Osnovu; Stopu taloženja sedimenata na morsko dno ; Geološku građu morskog dna; Geološke granice i rasjede; Geološke događaje i vjerovatnoće njihovih događanja (klizišta, epicentre zemljotresa i vulkana) ; Minerale (uključujući agregate, naftu i gas); Stope sedimentacije i erozije i Priobalni reljef (litice, dune, ušća).

Ove karte će biti biti dostupne Evropskoj zajednici kroz portal Jedna Geologija – Evropski portal, u skladu sa strategijom članova EGS – a (EuroGeoSurveys).

Zavod za Geološka Istraživanja (Geological Survey of Montenegro) je, nakon obavljenih konsultacija sa Ministarstvom ekonomije i Seizmološkim zavodom Crne Gore, u svojstvu Partnera na Projektu pripremio i dostavio vodećem partner potrebnu dokumentaciju za konkurisanje za realizaciju ovog projekta. U EMODNet konzorcijumu učešće je uzela 31 evropska zemlja preko svojih nacionalnih geoloških institucija.

U toku 2013. godine završena je tenderska procedura, potpisani ugovori o konzorcijumu, obezbjeđeno finansiranje, tako da su stvoreni uslovi za početak realizacije projekta. U Lisabonu je u januaru 2014. godine održan prvi sastanak projekta na kojem su definisani dalji koraci u realizaciji projektom definisanih aktivnosti.

Rezultati I faze Projekta.
 
U toku 2014. godine, Stručni tim Zavod je sa saradnicima, shodno zadacima na projektu po pojedinim radnim paketima, selektovao, pripremio i za potrebe validacije i harmonizacije podataka na evropskom nivou dostavio podatke vezane za:
  • GIS sloj sa internacionalnim i teritorijalnim granicama;
  • Referenciranu i digitalizovanu kartu sedimenata podmorja
  • GIS sloj sa parametrima zemljotresa koji su registrovani u podmorju Crne Gore, itd
2014. CEI Know-how Exchange Programme (KEP) - Izgradnja kapaciteta i transfer znanja u cilju povećanja i unapređenja profesionalnih vještina iz oblasti energije u Albaniji, Crnoj Gori i Srbiji.
 
Rukovodilac projektnih aktivnosti u Crnoj Gori: S. Radusinović, dipl.inž.geologije.
Status projekta: Projekat je realizovan u toku 2014. godine.

Projekat razmjene znanja i iskustava KEP u okviru Centralne Evropske Inicijative koju promoviše Vlada Italije, pozitivno je ocijenjen. Utvrđeni su učesnici, ciljevi projekta, radni plan i planirane aktivnosti. Organizovana je radna grupa za implementaciju projekta, potom naučni komitet za identifikaciju tema i odabir stipendista, i na kraju tim istraživača koji je uključen u realizaciju aktivnosti.

Stipendija je dodijeljena po jednom istraživaču iz svake zemlje (Crna Gora, Srbija i Albanija), nakon davanja predloga sa više kandidata i njihovim karakteristikama od strane matičnih institucija. Ocijenu i izbor kandidata izvršio je selekcioni komitet koji čini OGS, Univerzitet Trsta i Centralna Evropska Incijativa.
Učesnici studijske posjete i treninga (predstavnici, CEI, OGS-a, Univerziteta iz Trsta, Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore, Asocijacije geofizičara i ekologa Srbije i Geološkog zavoda Albanije) OGS, Trst, oktobar 2014. godine
 
U okviru projekta planirane su i realizovane sledeće aktivnosti:
  • Radionica koja ima za cilj da poveća dijalog između institucija održana je u organizaciji Zavoda, u Podgorica u junu 2014.
  • Studijska posjeta i jednonedeljni trening organizovani su u OGS-u, Trst u oktobru 2014.Predstavnici Geološkog zavoda su bili S. Radusinović, V. Blećić, I. Danilović i V. Abramović.
  • Tromjesečno usavršavanje u oblasti marinske geologije - podvodna klizišta pohađao je Veselin Blečić, dipl inž. geologije u OGS-u u periodu oktobar-decembar 2014. godine.
Radionica koja je održana u organizaciji Zavoda, u Podgorica u junu 2014.
 
Nakon stečenih iskustava i znanja kroz realizaciju ovog projekta kao i ostvarenih kontakata sa predstavnicima Centralne evropske inicijative, Geološki zavod je pozvan da se priključi CEI–PRAISE Programu za promociju istraživanja i inovacija kroz Centre naučne izvrsnosti i naprednih istraživačkih grupa. Naime, nauka i tehnologija su dobile poziv da odigraju krucijalnu ulogu u cilju podrške rasta i sveukupnog ekonomskog razvoja u 18 država članica Centralne Evropske Inicijative. Prema tome, Nauka i Tehnologija su označene prioritenim u CEI akcionom planu 2014-2016 kojeg su usvojili šefovi vlada u decembru 2013 godine.
2014. Mineralni depoziti od javnog značaja - MINATURA 2020
 
Websajt projekta: www.minatura.eu
S. Radusinović, dipl.inž.geologije, rukovodilac projekta
B. Jovanović, dipl.inž.geologije, učesnik na realizaciji projekta
I. Radošević, dipl. pravnik, spoljni saradnik
Status projekta: Realizacija u toku

Prethodne aktivnosti: Zavod za Geološka Istraživanja je nakon uspješno realizovanih aktivnosti na projektu SNAP-SEE prihvatio predlog da u svojstvu projektnog partnera i referentnog predstavnika Crne Gore učestvuje u pripremi predloga novog projekta MINATURA iz oblasti mineralne ekonomije i mineralne politike, koji je kandidovan za finansiranje kroz Program Horizon 2020 Evropske komisije.

U toku 2014. stručni tim Geološkog zavoda je aktivno učestvovao u pripremi predloga projekta, prateće dokumentacije i registrovanja institucije i odgovornog lica na novom portalu Evropske komisije ECAS. Projekat je u prvoj fazi prihvačen a potom i odobren od strane EC i njegova relizacija je počela pripremom prvog sastanka koji je održan u Beču početkom 2015. godine u organizaciji vodećeg partnera MinPol-a iz Austrije, spin-off organizacije Univerziteta u Leobenu.

Eksploatacija mineralnih sirovina u Evropi je neophodna aktivnost koja treba da obezbijedi da se zadovolje sadašnje i buduće potrebe Evropskog društva Potrebe našeg društva za mineralima moraju da se zadovolje bez ugrožavanja budućih generacija. Ležišta mineralnih sirovina uključujući poznata nalazišta, napuštene rudnike i istorijske rudarske lokacije moraju da se zaštite od drugih upotreba koje bi njihovo korišćenje učinilo nemogućim, jer potrebe ne treba zadovoljavati samo u sadašnjosti već i u budućnosti. Razmatranje ovih različitih namjena zemljišta zahtijeva adekvatno razmatranje isključivosti, reverzibilnosti i posljedica na okruženje. Obezbjeđivanje okvira politike planiranja koji obuhvata ‘’princip održivosti’’ za rudarstvo je pokretačka snaga projekta MINATURA 2020. Cilj projekta je razvoj koncepta i metodologije za definisanje i buduću zaštitu ‘’ležišta mineralnih sirovina od javnog značaja’’ kako bi se obezbijedila njihovo ‘’najbolje korištenje’’ u budućnosti.

Sa Prvog sastanka Projekta MINATURA 2020 održanog u Beču u martu, 2015.

 
MINATURA 2020 će trajati 3 godine. Projekat je podijeljen u 7 radnih paketa: 5 tematskih i 2 dodatna (horizontalni radni paketi-vezani za podršku projektu). Svaki radni paket je podijeljen u nekoliko zadataka. U projektu učestvuje ukupno 24 partnera, stručnih institucija, univerziteta, predstavnika industrije, nevladinog sektora i dr., iz evropskih država. Vođe radnih paketa i zadataka su definisani, a uloge lidera i partnera su definisane za svaki radni paket. Geološki zavod ima predviđene aktivnosti u gotovo svim radnim paketima i baviće se projektnim pitanjima vezanim za uslove u predmetnoj oblasti u Crnoj Gori, kao i saradnjom sa ostalim partnerima u dostizanju postavljenih ciljeva na nivou projekta.
2014. MedPartnership/UNESCO IHP komponenta primorskih izdani
 
Dragan Radojević, dipl.inž.hidrogeologije

Projekat pod pokroviteljstvom “Strategic Partnership for the Mediterranean Sea Large Marine Ecosystem” i UNESCO-IHP “Management of Coastal Aquifer and Groundwater” Geološki zavod je uključen od strane Minstarstva održivog razvoja i turizma sa ciljem da doprinese izradi dokumenata. Predstavnici Zavoda učestvovali su na izradi "Draft regional report". U tom dokumentu  poseban aspekt je dat na sledeca tri poglavlja: 1.Policies and legislation; 2. National legislation i 3. Institutions, kao i Nacional aquifer cards.
2014. COWAMA sekcijska grupa
Dragan Radojević, dipl.inž.hidrogeologije

U toku 2014. godine Gološki Zavod se uključio u rad COWAMA sekcijske grupe, koja je radi pod pokroviteljstvom HORIZON 2020 prgrama. Glavni teme ove radne grupe su: Korištenje vrulja u tokom visokih voda za vještačko prihranjivanja podzemnih voda (izvor vode direktno na obalnom pojasu) Korištenje kontinentalnih vodonosnika za snabdijevanje primorskog regiona pitkom vodom U planu je, tokom 2015 godine da se predloži pilot projekat iz ovih oblasti koji će biti lociran u Crnoj Gori.
 
Realizovani projekti 1973. - 2014. (opširnije)