soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Tematska istraživanja
* Metalogenetska karta Crne Gore, 1:200 000 je urađena u periodu 1997.-1998.godine. Koncepcija i metodologija izrade ove karte je zahtijevala kompleksno sagledavanje genetske povezanosti ležišta i pojava mineralnih sirovina sa geološkim formacijama u kojima se nalaze. U tom cilju urađena su spektrohemijska ispitivanja boksita, potočnih sedimenata i magmatskih stijena, zatim je vršeno ispitivanje genetske i paragenetske povezanosti polimetalične sulfidne mineralizacije i magmatskih stijena, ispitivanje izotopa olova i sumpora i određivanje apsulutne starosti magmatskih stijena K-Ar metodom. Sve ovo omogućilo je finalnu izradu karte, za koju je urađena geološka podloga na formacionom principu i strukturni sklop terena. Na ovoj podlozi su različitim grafičkim simbolima prikazani genetski tipovi svih poznatih ležišta i pojava čvrstih mineralnih sirovina u Crnoj Gori. Karta je pripremljena za štampu i štampana 1999.godine Rukovodilac Projekta: dr Marko Pajović, diplomirani inženjer geologije.

* Karta mineralnih sirovina Crne Gore, 1:200 000
je još jedan od značajnih projekata iz oblasti osnovnih geoloških istraživanja koji je u toku. Na ovoj karti je, na odgovarajućoj geološkoj podlozi prikazan položaj rudnih ležišta i pojava svih poznatih vrsta mineralnih sirovina u Crnoj Gori. Sastavni dio ovog projekta je i izrada Studije “Mineralne sirovine Crne Gore” u kojoj će po jedinstvenom pristupu, biti prikazana dosadašnja saznanja do kojih se došlo kroz izvršena geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina. Rukovodilac Projekta: Ranko Svrkota, diplomirani inženjer geologije.

* Metalogenetsko – prognozna karta boksitonosnog područja između Morače i Nikšićkog Polja,
u toku je treća tj. finalna faza rada na Projektu koja se odvija u skladu sa Aneksom Projekta. Kompjuterska obrada i izrada geološke karte u razmjeri 1:25 000 i 1:50 000, čija je površina 350 km 2. Kompletan sadržaj karte je razdvojen po slojevima, koji su svrstani u četri cjeline: geološki sadržaj, geografski sadržaj, okvirni sadržaj i vanokvirni sadražaj. Rukovodilac Projekta: dr Marko Pajović, diplomirani inženjer geologije.

* Metalogenetsko – prognozna karta boksitonosnog područja zapadne Crne Gore,
u okviru ovog Projekta sa realizijom radova otpočeto je 1995. godine, a toku 2014. godine završeni su terenski geološki radovi na cjelokupnom istražnom prostoru. U toku 2015. godine planira se završetak obimnih laboratorijskih i dijela kabinetskih radova, dok se u toku 2016. Godine očekuje završetak cjelokupnog Projekta, koji podrazumijevaju izradu Metalogenetsko – prognozne karte boksitonosnog područja zapadne Crne Gore i Tumača. Rukovodilac Projekta: Brana Pljevaljčić, diplomirani inženjer geologije.

* Osnovna geološka istraživanja arhitektonsko-građevinskog kamena u području Luštice,
su otpočela 1995. godine. Ovim istraživanjima obuhvaćen je sjeverozapadni dio Jadransko-jonske zone i to počevši od Rosa na Luštici (na sjeverozapadu), preko područja Grblja, do Uvale Jaz (na jugoistoku). Geološkim istraživanjima na ovom području omogućeno je prepoznavanja i izdvajanja rudonosnih i rudnih formacija kao i definisanja formacionih tipova ukrasnog građevinskog kamena. Radovi po ovom Projektu zaključno sa izradom Elaborata o izvršenim geološkim istraživanjima završeni su 1997. godine. Rukovodilac Projekta: mr Dragan Ilić, diplomirani inženjer geologije.

* Osnovna geološka istraživanja arhitektonsko-građevinskog kamena na području između Bara, Ulcinja i rijeke Bojane,
radovi na ovom Projektu su otpočeli 1998. godine, izradom Projekta istraživanja i predstavlja li su nastavak realizacije rudno-formacione analize karbonatnih sedimenata Jadransko-jonske zone u Crnoj Gori sa aspekta ukrasnog građevinskog kamena. Navedena g eološka istraživanja su dala značajne rezultate u pogledu prepoznavanja i izdvajanja rudonosnih i rudnih formacija i definisanja formacionih tipova ukrasnog građevinskog kamena na ovom prostoru. Geološkim istraživanjima je omogućeno definisanje njihovog rasprostranjenja i međusobne korelacije, čime su stvoreni uslovi za planiranje i usmjeravanje detaljnijih geoloških istraživanja u cilju povećanja rezervi ukrasnog građevinskog kamena u Crnoj Gori. Realizacija cjelokupnog istražnog procesa, zaključno sa izradom Elaborata o izvršenim geološkim istraživanjima prema ovom Projektu trajala je šest godina (1998 - 2003). Rukovodilac Projekta: mr Dragan Ilić, diplomirani inženjer geologije.

* Rudno – formaciona analiza gornjojurskih i donjokrednih karbonatnih sedimenata zapadnog oboda Zetske ravnice sa aspekta otkrivanja novih ležišta arhitektonsko – građevinskog kamena,
ovaj projekat se realizovo kroz Program geoloških istraživanja od interesa za Republiku i imao je karakter višegodišnjeg projekta. Shodno projektovanoj dinamici i opredeljenim sredstvima u toku 2001. godine, otpočeto je sa realizacijom terenskih geoloških radova na predmetnom području, odnosno na području zapadnog oboda Zetske ravnice. Radovi po ovom Projektu završeni su 2004. godine. Rukovodilac Projekta: mr Dragan Ilić, diplomirani inženjer geologije.

* Osnovna geološka istraživanja arhitektonsko-građevinskog kamena (bokita) u području Crnogorskog primorja,
ovaj projekat je tokom 2004. godine priveden kraju. Završetkom ovog Projekta dobijene su sigurne osnove za valorizaciju ove vrste ukrasnog kamena na prostoru Crnogorskog primorja. Geološki zavod je u fazi izrade tri koncesiona elaborata za istraživanje i eksploataciju bokita na prostoru Kamenara i Čanja, što će svakako doprijeneti kontrolisanom korišćenju ove mineralne sirovine. Saznanja stečena realizacijom ovog projekta su ugrađena u pomenutu dokumentaciju što višestruku uvećava njenu vrednost i validnost. Rukovodilac Projekta: Miloje Čepić, diplomirani inženjer geologije.

* Atlas arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena Republike Crne Gore,
u cilju što bolje prezentacije do sada poznatih varijeteta ukrasnog građevinskog kamena u Crnoj Gori, predviđena je izrada Atlasa ukrasno građevinskog kamena Republike Crne Gore, koji podrazumjeva izradu tri publikacije kataloškog tipa:
  • Ukrasni građevinski kamen Crnogorskog primorja
  • Ukrasni građevinski kamen centralne Crne Gore
  • Ukrasni građevinski kamen sjevera Crne Gore
Tokom 2004. godine je urađen i pripremljen za štampu Atlas ukrasno građevinskog kamena za prostor Crnogorskog primorja. Rukovodilac Projekta: mr Dragan Ilić, diplomirani inženjer geologije.

* Potencijalnost krednih krečnjaka u Crnoj Gori kao sirovine za proizvodnju punila.
Projekat “Potencijalnost krednih krečnjaka u Crnoj Gori kao sirovine za proizvodnju karbonatnih punila”, urađen je u toku 2006. godine i osmišljen je kao višegodišnji, a realizacija cjelokupnog istražnog procesa trajala je pet godina, do 2011. godine. U okviru istražnog prostora na području Bara i Ulcinja, području Luštice i Grblja, kao i na području Bjelopavlića, izvršena je geološka prospekcija 1:25 000, obilazak postojećih ležišta i pojava tehničko građevinskog kamena, snimljeno preko 2 000 m detaljnog geološkog stuba, izvršeno oprobovanje odabranih lokacija krečnjaka sa kartiranjem mjesta uzimanja proba, i izdvojeno više interesantnih i perspektivnih lokacija krečnjaka, koje bi mogle predstavljati potencijalne prostore za pronalaženje ekonomski interesantnih pojava i ležišta ove vrste sirovine, koja može zadovoljiti propisane uslove za njihovu primjenu kao karbonatnog punila u raznim granama industrije. Nakon izvršenih laboratorijskih radova, a posebno nakon završetka hemijskih i fizičko-mineraloških može se reći, da se radi o veoma kvalitetnim krečnjacima, sa visokim sadržajem CaCO 3 i visokim stepenom bjeline (što se posebno odnosi na krečnjake sa područja Bjelopavlića), koji sigurno mogu naći primjenu kao karbonatna punila u različitim granama industrije. Realizacijom ovog Projekta, osim vrijednih geoloških podataka, prikupljen je i niz izuzetno vrijednih podataka o kvalitativnim karakteristikama krečnjaka na području Bara i Ulcinja, području Luštice i Grblja, kao i na području Bjelopavlića, koje su do sada samo djelimično bile poznate, a što se odnosi u prvom redu na hemijske i fizičko-hemijske karakteristike krečnjaka: granulometrijski sastav, hemijski sastav, određivanje vlage, specifične zapreminske mase, bjeline, upijanje ulja, DTA i TG analize.   Rukovodilac Projekta: Darko Božović, diplomirani inženjer geologije.

* Istraživanje i ekonomski značaj karbonatnih sirovina na području Bjelopavlića.
Istraživanja po ovom Projektu su započela 2013. godine izradom Projekta istraživanja, a nastavljena 2014. godine realizacijom terenskih geoloških, laboratorijskih i kabinetskih radova. Projekat je osmišljen kao višegodišnji čija bi realizacija trebala da se završi 2018. godine. Cilj istraživanja u okviru ovog projekta je da se u okviru rudnog rejona Bjelopavlića izvrši rudno-formaciona analiza karbonatnih sirovina, u okviru koje će se izdvojiti postojeća ležišta i pojave karbonatnih sirovina, kao i perspektivni lokaliteti, na kojima će se u narednim stadijumima izvršiti projektovanje i realizacija detaljnih geoloških istraživanja, a u cilju dokazivanja rezervi i kvaliteta pojedinih varijeteta arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) i tehničko-građevinsog kamena, sa posebnim osvrtom na karbonatne stijene koje bi mogle biti korišćene kao karbonatno punilo u raznim granama industrije. Najznačajnija ležišta arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena otkrivena su u okviru gornjokrednih karbonatnih naslaga. Po svojoj perspektivnosti i produktivnosti izdvajaju se gornjokredni sedimenti zone Visokog krša, odnosno rudni rejon Bjelopavlića. U okviru formacije rudistnih krečnjaka gornje krede oboda Bjelopavlićke ravnice i uzvišenja koja se izdižu iz same ravnice, otkriveno je više ležišta i pojava arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, i to: Visočica, Maljat, Klikovače, Vinići, Radujev krš, Suk, Slatina (Kriva ploča), Jovanovići, Đeđezi, Lalevići i Pješivački do, sa dokazanim bilansnim geološkim rezervama od preko 10 miliona m3. Sva ležišta gravitiraju prema Danilovgradu gdje je i centar za obradu kamena. Takođe, rezerve tehničko-građevinskog kamena na ovom prostoru su praktično neograničene. Imajuću u vidu strategiju razvoja Crne Gore u pogledu održivog razvoja, korišćenja mineralnih resursa i zaštite životne sredine, eksploatacija i prerada karbonatnih mineralnih sirovina ima prednost nad eksploatacijom drugih mineralnih resursa, jer su rezerve veoma velike, a njihovo korišćenje u svim fazama od istraživanja i eksploatacije do prerade, nema bitnih posledica na ljude, biosferu, zemljište i vodu, odnosno, to su mineralne sirovine sa malim uticajem na životnu sredinu. Iz svega navedenog, može se zaključiti da će karbonatne mineralne sirovine u budućnosti da predstavljaju značajan privredni oslonac u razvoju Crne Gore i da će imati sve više primarni značaj u mineralnoj ekonomiji, sa trendom stalnog proširenja primjene i ekonomskog značaja. Rukovodilac Projekta: Darko Božović, diplomirani inženjer geologije.