soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Opšta geološka istraživanja
Regionalna hidrogeološka istraživanja sliva Skadarskog jezera , izvedena od 1969. do 1973. godine obuhvatila su prostor od oko 4.500km 2, za koji je urađena hidrogeološka karta razmjere 1:100.000. Pored hidrogeološke klasifikacije stijena prema hidrogeološkim svojstvima i funkcijama izvršeno je rejoniranje terena na manje hidrogeološke cjeline. Rukovodilac Projekta: dr Vasilije Radulović, diplomirani inženjer geologije.

* Regionalna hidrogeološka istraživanja slivova Pive, Tare i Ćehotine, te Lima i Ibra
, izvedena u periodu od 1972. do 1982. godine omogućila su izradu hidrogeoloških karata pomenutih slivova, razmjere 1:100.000. Izvršena je klasifikacija hidrogeoloških svojstava i funkcija stijena, utvrdjeni su: smjerovi kretanja podzemnih voda i hidrogeološka razvodja izmedju slivova, registrovane su i opisane hidrogeološke pojave, date su: fizičke i hemijske odlike podzemnih voda i mogućnost njihovog korišćenja. Rukovodilac Projekta: dr Mihajlo Burić, diplomirani inženjer geologije.

* Hidrogeološka karta Crne Gore, 1:200 000
sadrži sve hidrogeološke karakteristike stijena koje učestvuju u gradji terena Crne Gore i urađena je u periodu 1991.-1994 godine. Na osnovu hidrogeoloških svojstava stijena, hidrogeoloških pojava i hidrogeoloških slivova prvog i drugog reda, izvršeno je hidrogeološko rejoniranje i prikaz podzemnih voda. U Tumaču je izvršen detaljan prikaz i analiza hidrogeoloških odlika terena Crne Gore. Rukovodilac Projekta: dr Vasilije Radulović, diplomirani inženjer geologije.

* Osnovna hidrogeološka karta Crne Gore, 1:100 000
je izuzetno značajan projekat iz oblasti osnovnih hidrogeoloških istraživanja u Crnoj Gori. Istraživanja su počela 1972. g. Do sada su urađeni listovi „Titograd”, „Kotor i Budva”, „Bar i Ulcinj”, „Nikšić” i „Pljevlja”. U toku su radovi na listovima „Ivangrad” i „Žabljak”. List „Bar i Ulcinj” sa tumačem je štampan 2000. godine. Rukovodioci Projekta: dr Vasilije Radulović, dr Mićko Radulović i Milanka Marić; diplomirani inženjeri geologije.

* Osnovna hidrogeološka karta lista „Ivangrad”, 1:100 000,
Projekat radova urađen je i revidovan 1998. godine i sa njim je obezbeđen kontinuitet i predviđena dinamika na izradi Osnovne Hidrogeološke karte 1:100 000, u 2001. godini su otpočeli radovi na realizaciji ovog Projekta. Hemijske analize vode rađene su u laboratoriji JU Republičkog zavoda za geološka istraživanja, a hidrološka osmatranja i mjerenja izvode se u saradnji sa Republičkim hidrometerološkim zavodom. Rukovodilac Projekta: Milanka Marić, diplomirani inženjer geologije.

* Osnovna hidrogeološka karta lista „Žabljak”, 1:100 000,
po planiranoj dinamici izrade karte u 2002. godini je započeto sa radovima na listu „Žabljak”. U skladu sa Projektom u toku 2004. godine izvedeno je hidrogeološko kartiranje u obimu od 240 km 2 na sekcijama Durmitor – jug i Bare Žugića u razmeri1:25 000. Rukovodilac Projekta: Milanka Marić, diplomirani inženjer geologije.

U Studiji Speleologija Crne Gore urađenoj 1973. godine, u kontekstu podataka o sastavu, gradji i hidrogeološkim karakteristikama terena prikupljeni su i prikazani podaci za 80 jama i pećina na teritoriji Crne Gore, na osnovu kojih je uradjena Speleološka karta Crne Gore, 1:200 000. Rukovodilac Projekta: dr Vasilije Radulović, diplomirani inženjer geologije.

* Regionalne hidrogeološke karte Jugoslavije
, su rađene u saradnji sa drugim institucijama iz bivše Jugoslavije. U cilju izrade različitih hidrogeoloških karata Jugoslavije, u Odjeljenju za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Geološkog zavoda u Titogradu, u periodu od 1974. do 1983. godine, su prikupljeni i obradjeni podaci za prostor Crne Gore za sljedeće karte: Osnova hidrogeološka karta Dinarskog krša, 1:500.000, Hidrogeološka karta SFR Jugoslavije, 1:500 000. Brze i snažne rijeke u Crnoj Gori privlačile su odavno pažnju energetičara, radi iskorišćivanja te njihove energije. Najznačajnija hidrogeološka, inženjerskogeološka i inženjersko-seizmološka istraživanja i ispitivanja Geološki zavod je, samostalno ili u saradnji sa drugim službama iz bivše Jugoslavije, obavio na vodotocima; Tare, Morače, Pive, Ćehotine, Lima i Ibra. Rukovodilac Projekta: dr Vasilije Radulović, diplomirani inženjer geologije.