soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Opšta geološka istraživanja
* Osnovna geološka karta Crne Gore, 1:100 000 nesumnjivo predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih projekata iz oblasti geologije koji je ikad realizovan na ovim prostorima. Istraživanja su započeta 1962. godine, a trajala su do 1986. godine. U cilju determinacije starosti, strukture i sastava sedimentnih, eruptivnih i ispitivanja mineralnih sirovina sakupljeno je i specijalistički obrađeno preko 20.000 uzoraka. Realizacija istraživanja je sprovođena po posebnim projektima za svaki list, sa razrađenom metodikom, koncepcijom i dinamikom istraživanja i stalnom ekipom stručnih kadrova. Za sve listove su urađeni i štampani Tumači. Rukovodioci Projekta: Milorad Živaljević, dr Mirko Mirković, Milosav Kalezić, Zarija Perović, mr Vukota Đokić, dr Marko Pajović i dr Predrag Vujisić; diplomirani inženjeri geologije.

* Geološka karta Crne Gore, 1:200 000 je rađena u periodu 1977. – 1989. godine. Poslovi na izradi ove pregledne karte intezivirani su nakon izrade OGK. Karta je štampana 1985. godine, a Tumač 1989. godine, kao posebno izdanje Geološkog glasnika, knjiga VIII. Rukovodioci Projekta: dr Mirko Mirković, Milorad Živaljević, Milosav Kalezić, Zarija Perović, mr Vukota Đokić, dr Marko Pajović u saradnji sa redaktorima dr Zarijom Bešićem i Draganom Dragićem; diplomirani inženjeri geologije.

* Strukturno-tektonska karta Crne Gore, 1:200 000
sa Tumačem predstavlja dopunu geološke karte Crne Gore u strukturno tektonskom pogledu i sa njom čini jedinstvenu cjelinu. Urađena je u periodu 1994.-1997. godine. Rukovodilac Projekta: dr Mirko Mirković, diplomirani inženjer geologije.

* Regionalna geohemijska istraživanja karbonatnih terena u SFR Jugoslaviji
je projekat realizovan u saradnji sa stručnjacima Geološkog zavoda SAD, Univerziteta u Ljubljani i Geološkog zavoda iz Zagreba u periodu 1985.-1988. g. sa ciljem da odredi najpovoljniju metodologiju za geohemijsko kartiranje karbonatnih terena i da je provjeri u praksi. Zahvaljujući pozitivnim rezultatima koji su objavljeni na 27. Svjetskom kongresu geologa u Vašingtonu 1989. godine, od 1990. do 1992. godine je organizovana realizacija novog međunarodnog projekta prema istom organizacionom modelu, koji nažalost nije završen zbog ratnih dejstava u okruženju. Rukovodilac Projekta: Ranko Svrkota, diplomirani inženjer geologije.

* Osnovna geohemijska karta Crne Gore, 1:200 000
, predstavlja kompleksnu geohemijsku kartu koju čini atlas od preko 60 geohemijskih karata koje tretiraju prirodne raspodjele i koncentracije preko 30 hemijskih elemenata za tri medija: sedimente površinskih tokova, zemljišta i matičnih stijena. Za potrebe izrade ove karte i tumača na teritoriji Crne Gore prikupljeno je i analizirano preko 5.300 uzoraka potočnih sedimenata, zemljišta i matičnih stijena. Izrada ove karte predstavljaće nezaobilaznu osnovu prilikom: planiranja i izvođenja budućih geoloških istraživanja, zaštite životne sredine, izvođenje pedoloških istraživanja, planiranje prostora i omogućiti naučno zasnovano djelovanje kod uočenih nepovoljnih uticaja zagađivača na geološku i životnu sredinu. Ovaj Projekat je završen 2009. godine. Rukovodilac Projekta: sci. Mileta Dubak, diplomirani inženjer geologije.

* Geomorfološka karta Crne Gore, 1:200 000
sa Tumačem predstavlja osnovu za kompleksna istraživanja u oblasti hidrogeologije, inženjerske geologije, neotektonike i pedologije, zaštite životne sredine, prostornog planiranja i projektovanja. Karta sadrži pet vrsta podataka: geološku građu, morfologiju, morfogenetiku, morfometriju i morfohronologiju i urađena je u periodu 1997.-2002. godine. Rukovodilac Projekta: dr Mirko Mirković, diplomirani inženjer geologije.

* Geološka karta Srbije i Crne Gore, 1:50 000, list Titograd-3,
izuzetno značajan projekat koji se u Zavodu realizuje od 2002. godine. Kao pilot list odabran je list Titgrad-3, za koji je urađen projekat istraživanja i oformljen stručni tim što je omogućilo početak realizacije istraživanja. Radovi po ovom Projektu su završeni u toku 2014 godine kada je urađena predmetna karta i Tumač. Rukovodilac Projekta: Damjan Čađenović, diplomirani inženjer geologije.

* Geološka karta Srbije i Crne Gore, 1:50 000, list Pljevlja – 2,
izrada geološke karte je bio višegodišnji Projekat koji je od strateškog značaja i interesa za Crnu Goru. Kroz izradu formacione karte obrađeno jedno od geološki najinteresatnijih područja, a svakako sa stanovišta mineralnih resursa najbogatijih područja Crne Gore (ugalj, cementarni laporac, opekarska glina, tehničko-građevinski kamen, tuf). Radovi po ovom Projektu su završeni u toku 2010. godine a u toku je izrada predmetne karte i Tumača. Rukovodilac Projekta: Miloje Čepić, diplomirani inženjer geologije.