soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
PROJEKTI
U okviru brojnih nacionalnih projekata Zavod za geološka istraživanja obavlja opšta, tematska, geoekološka i razvojna istraživanja.

Opšta geološka istraživanja su fundamentalna istraživanja koja obuhvataju izradu geoloških karata o sastavu i građi zemljine kore, hidrogeoloških i inženjersko-geoloških karata i karata mineralnih sirovina, razmjere 1:200 000 do 1:50 000, a odnose se na teritoriju Crne Gore ili na neki od njenih regiona (opširnije).

Tematska geološka istraživanja obuhvataju izradu karata mineralnih sirovina, razmjere 1:200 000 do 1:10 000, a odnose se na teritoriju Crne Gore ili na neki od njenih regiona (opširnije).

Geoekološka
istraživanja
obuhvataju identifikaciju, analizu i prezentaciju geoloških specifičnosti i fenomena u Crnoj Gori.

Razvojna istraživanja
Uz podršku Programa naučno-tehnološke saradnje između Vlada Crne Gore i Republike Slovenije, kao dio Razvojnih istraživanja Programa geoloških istraživanja u Crnoj Gori, u saradnji sa Univerzitetom iz Ljubljane Zavod realizuje projekat: "Razvoj geološkog informacionog sistema Crne Gore na osnovu klasične arhivske dokumentacije geoloških kartiranja za potrebe održivog razvoja".

Cilj ovog projekta je da se omogući izrada tematskih karata: hidrogeoloških, inženjersko-geoloških, karata geohazarda, karata metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina i energetskih resursa, za potrebe prostornog planiranja, odnosno savremeno planiranje održivog razvoja.
Razvoj geološkog informacionog sistema - primjer : list Budva.
 
U okviru projekata Zavod za geološka istraživanja obavlja izradu podloga i elaborata za izdavanje koncesija:
  * izrada katastra hidrogeoloških pojava za prostor Crne Gore
  * izrada tehničke dokumentacije i koncesionih elaborata za ležišta mineralnih sirovina