soccerbo,soccerwo,soccertutu,soccermagistaxp,soccergp,soccerqp,soccersuperflyxp,superflyboots,lovecleatsCr7 Gold Cleats,Cheap Nike Superfly,kp soccer,soccerbp,soccerxp,cleatsuperfly,

 
 
 
Naziv institucije: JU Zavod za geološka istraživanja

Adresa: Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: (382) 20 245 453
Fax: (382) 20 245 438

E-mail: geozavod@t-com.me
 
 
Laboratorije
Terenska istraživanja predstavljaju osnovu svih sedimentoloških istraživanja. Samo rezultati terenskih i laboratorijskih istraživanja daju potpunu sliku svih karakteristika sedimentnih stena: sastav, struktura, geneza, dijageneza, izdvajanja sekvenci, serija, sredina sedimentacije, modela itd. Laboratorijska istraživanja vrše se po jednom redu koji je uobičajen u sedimentologiji: priprema uzoraka za analizu (uzimanje srednje probe, dezintregracija, disperzija), mehanička analiza koju čine: odredba veličine, oblika, zaobljenosti i sveričnosti valutica šljunkovitih i peskovitih stena sa matematičkom obradom podataka i grafičkim predstavljanjem, odredjivanje veličina čestica gline, pipet metodom, dekantacijom i hidrometrisanjem i strukturna analiza koja se sastoji u impregraciji poluvezanih i nevezanih stena u vakumu sa plastičnom smolom u aparatu.

Mineraloška analiza, mineralni sastav sedimentnih stena odredjuje se pretežno mikroskopskim putem, ispitivanjem providnog petrografskog preparata. Iz providnog preparata mikroskopiranjem, mikroskopom Leitz sa uvećanjem većim od 30 X radimo i modalnu analizu, pored odredbe sastava i strukture stena. Mineraloška analiza odnosi se i na separisane minerale, teškim tečnostima i elektromagnetom, i posebno ispitivanje lakih minerala. U laboratoriji se koriste i metode odredjivanje karbonata metodom bojenja, neotopivog ostatka i drugo.

Druge metode istraživanja, posebno su važne za finozrne klastične stene, prelazne stene glina-karbonat i druge vrste sedimentnih stena (anhidrit i evaporiti) koje se ispituju ne samo mikroskopom, optičkim putem, već i DTA i TGA analizama.

Hemijska istraživanja sastoje se u odredbi organske materije, slobodne silicije, sadr ž aja karbonata, odredjivanju pH i Eh i td.

Laboratorijski radovi posebno su bili intezivni tokom izrada Studija za potrebe naftne industrije i tokom praćenja dubokih bušotina na naftu, kad su i izdvajana sredstva za neophodnu opremu, kao i tokom radova na izradi geološke karte.

U sastavu Zavoda rade laboratorije za: paleontologiju, petrografiju, sedimentologiju, mineralogiju, hemiju i geomehanička ispitivanja.
 

Hemijska loboratorija
Hemijska istrivanja sastoje se u odredbi organske materije, slobodne silicije, sadržaja karbonata, odredjivanju pH i Eh i td.

  * Volumetrijske metode hemijske analize

  * Gravimetrijske metode hemijske analize

  * Silikatna analiza

  * Rad na atomskom apsorberu

  * Rad na spektrofotometru "HACH"

 
Laboratorija za geomehaniku
 
Kvalitet tla i njegova upotrebljivost za izradu zemljanih objekta zavise od karakteristika tla koje se oređuju laboratorijskim opitima. Metode laboratorijskog ispitivanja uzoraka tla daju pouzdane podatke za određivanje njihove nosivosti, stabilnosti, deformabilnosti i dr.
 
 
Laboratorijska ispitivanja uzoraka tla
* Određivanje granulometrijskog   sastava tla

* Određivanje zapreminske težine

* Određivanje zapreminske težine   čvrstih čestica

* Određivanje vlažnosti tla

* Određivanje Atterbergovih granica

* Određivanje stišljivosti tla u   edometarskom aparatu

* Određivanje kohezije i ugla unutrašnjeg trenja tla opitom direktnog smicanja